Bear and Finding Criminals-Codeforces680B

题目链接:Bear and Finding Criminals

大致题意就是小熊警察住在某个城市,他要抓各个城市的罪犯,现在用一个BCD可以知道那个城市里一定有罪犯。

一定能确定该城市有小偷的几种情况:
1.警察所住城市有罪犯,则一定能检测到

2.警察所住城市的左边和右边位置若不为0,则说明两座城市都有罪犯(只有一边为1是不能确定到底哪个城市有罪犯的)

3.警察所在城市的一边检测到有罪犯,但在另一边已经没有城市了,则说明该城市一定有罪犯

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int t[107];

int main()
{
int n, a;
while(cin>>n>>a){
int sum = 0;
for(int i =1; i <= n; i++)
cin >> t[i];
if(t[a]) sum++;//小熊所在城市有罪犯
for(int i = 1; i <= n; i++){
if(a-i > 0&&a+i <= n) {
if(t[a-i] == 1&&t[a+i] == 1)
sum+=2;
}
else if(a-i <= 0&&a+i <= n){//警察在第一个点
if(t[a+i])
sum++;
}
else if(a-i > 0&&a+i > n){
if(t[a-i])
sum++;
}
}
cout <<sum<<endl;
}
return 0;
}
点击查看
欢迎关注公众号,感谢支持 !
0%