F.sorting

注意
本文最后更新于 2023-11-17,文中内容可能已过时。

sorting.png

1 Sample Input

2
1 1 1
1 1 2
2
1 1 2
1 1 1
3
1 3 1
2 2 1
3 1 1

2 Sample Output

2 1
1 2
1 2 3

题意:给定 n 个元组 (a1,b1,c1),(a2,b2,c2),…,(an,bn,cn),将其按 (ai+bi)/(ai+bi+ci) 的值从小到大排序,输出排序后的 n 个元组的原序号;
思路:编写 sort 里的 cmp 函数(形参为元组结构体元素,设为 Tuple x,Tuple y),若直接算出 (x.a+x.b)(y.a+y.b+y.c) 和 (y.a+y.b)(x.a+x.b+x.c) 再比较大小,这两个结果会爆 unsigned long long;
可以把因式乘积展开成多项式的和,约去两式中相同的项,得到 x.ay.c+x.by.c 和 y.ax.c+y.bx.c,因此只需计算它俩再比较即可,结果不会爆 unsigned long long

后 AC 代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#include "bits/stdc++.h"
using namespace std;
struct node{
  long double a,b,c;
  int numb;
}ss[1005];

bool cmp(const node &a,const node &b){
  long double suma,sumb;
  //suma=a.a*b.c+a.b*b.c;
  //sumb=b.a*a.c+b.b*a.c;
  suma=(a.a+a.b)/(a.a+a.b+a.c);
  sumb=(b.a+b.b)/(b.a+b.b+b.c);
  if(suma!=sumb)return suma<sumb;
  return a.numb<b.numb;
}

int main(){
  int n;
  while(cin>>n){
    for(int i=0;i<n;i++){
      cin>>ss[i].a>>ss[i].b>>ss[i].c;
      ss[i].numb=i+1;
    }
    stable_sort(ss,ss+n,cmp);
    int i;
    for(i=0;i<n-1;i++)
      cout<<ss[i].numb<<" ";
    cout<<ss[i].numb<<endl;
  }
  return 0;
}

相关内容

Buy me a coffee~
Lruihao 支付宝支付宝
Lruihao 微信微信
0%